Apurahat ja avustukset

Säätiö ylläpitää STS-pankkimuseota, joka toimii Työväen Keskusmuseon yhteydessä Tampereella. Lisäksi säätiö vaalii työväenpankki-perinnettä.

Toimintansa toista päätarkoitusta, palkansaajien taloudellisen tietämyksen ja säästäväisyyden edistämistä, säätiö tukee apurahoja ja avustuksia jakamalla.

STS-pankkimuseon, työväenperinteen keräyksen ja työväen säästöpankkien arkiston ylläpitämiseksi, tutkimiseksi ja järjestämiseksi sekä STS-pankin historiaprojektin edistämiseksi säätiö antaa Työväen Arkistolle vuosittain avustuksia.

Apurahaa haetaan hakemuslomakkeella

Apurahaa voit hakea oheisesta linkistä aukeavalla hakemuslomakkeella.
Linkki on sivun ylälaidassa (“Hae apurahaa”)

Apurahojen hakuajat päättyvät 15.8 ja 31.12

Syksyn jakoon tarkoitettujen hakemusten tulee olla perillä säätiössä 15.8 mennessä ja kevään hakuun tarkoitettujen hakemusten 31.12 mennessä. Apurahoihin käytetystä kokonaissummasta tyypillisesti noin 2/3-osaa on jaettu keväällä ja 1/3-osaa syksyllä.

Säätiön myöntämät apurahat vuosilta 1990-2017

Syksy 2017:
Kansan Sivistystyön Liitolle 25 000,- euroa Hyvinvointi ja terveystalouden uudet suunnat – hankkeeseen.

Kalevi Sorsa – säätiölle 20 000,- euroa jatkorahoitusta hankkeisiin  ”Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet”, ”Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen murros” sekä ”Demokratia muutoksessa”.

Vasemmistofoorumille 15 000,- euroa hankkeisiin ”Kuuden tunnin työpäivä aikaisemman tutkimuksen perusteella” ja ”Sote-uudistuksen vaikutus julkisesti omistettujen yhtiöiden avoimuuteen”.

Niko Cajanderille 8 000,- euroa vuokratyötä käsittelevään väitöskirjaan.

Jutta Haapamäki-Siikaselle 6 000,- euroa nuorten aikuisten työasenteita käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Pauliina Jokiselle 4 000,- euroa nuorille suunnatun talous- ja sijoitusoppaan laatimiseen.

Jesse Lastuselle 3 000,- euroa osarahoituksena väitöskirjatutkimukseen ”Technology and Labour Market Inequality”.

Palkansaajien Tutkimuslaitokselle 5 000,- euroa euroalueen syvenevää integraatiota ja integraation taloudellisia vaikutuksia tarkastelevan tutkimushankkeen valmisteluun.

Palkansaajien Tutkimuslaitokselle 7 000,- euroa makrotaloustieteen seminaarin järjestämiseen.

Sami Remekselle 10 000,- euroa keskiluokan tulokehitystä Suomessa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

Anna Simolalle 10 000,- euroa työvoiman EU:n sisäistä maahanmuuttoa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

Teemu Turuselle 806,- euroa kyselyaineiston hankintakustannuksiin.

Teemu Turuselle 10 000,- euroa suomalaisten palkansaajien työorientaatiota ja myöhempää työllisyyttä käsittelevään post doc-tutkimukseen.

Vapaus Valita Toisin ry:lle 10 000,- euroa työllisyys-, talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa käsittelevien seminaarien järjestämiseen.

Gia Virkkuselle 500,- euroa seminaarin matka- ja majoituskuluihin.

Tuomas Viskarille 10 000,- euroa väitöskirjatyöhön ”Korkeakoulutettujen työttömyys muuttuvien työmarkkinoiden ilmiönä”.

Mikko Värtölle 4 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia edistävistä toimintamalleista organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Yhteiskuntapoliittiselle sos.dem. – yhdistykselle 8 000,- euroa Mauno Koivisto – seminaarin järjestämiseen.

Matti Ylöselle 8 000,- euroa post doc – tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään uusia työkaluja yhtiöiden tarkasteluun poliittisina toimijoina.

Yhteensä apurahoja  jaettiin syksyllä 2017  254 306,- euroa

Kevät 2017:
Palkansaajien Tutkimuslaitokselle 190 000,- euroa kuuteen hankkeeseen. Pysyvät kohteet ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset tutkimusteemat ovat: ”Julkisten yhtiöiden yksityistämisen vaikutukset tuottavuuteen ja työllisyyteen Suomessa”, ”Makeisverotuksella terveempi elämä?”, ”Eläkesääntöjen vaikutus työurien pituuteen ja työntekijöiden sekä eläkeläisten terveyteen” sekä ”Alueellinen liikkuvuus ja palkkakehitys”.

 Kansan Sivistystyön Liitolle 100 000,- euroa hankkeeseen ”Talous ja toimijuus”. Hanke koostuu koulutuskokonaisuuksista, keskustelutilaisuuksista, seminaareista ja niiden tukimateriaalista. Teemana on maakuntauudistus ja sen vaikutukset palkansaajien asemaan.

Työväen Sivistysliitolle 200 000,- euroa kurssien ja koulutustapahtumien järjestämiseen, keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin, selvitysprojektiin ja siihen liittyvään koulutukseen sekä julkaisuhankkeisiin. Teemoja ovat mm. talous- ja hyvinvointipolitiikka, talouspoliittiset ja taloudelliset selvitykset sekä globaalitalouden vaikutukset Suomen talouteen.

Kalevi Sorsa – säätiölle 167 000,- euroa tutkimusteemaan ”Teknologia, työelämä ja tulevaisuuden yhteiskuntapolitiikka”. Teema jakautuu kolmeen politiikkasektoriin: 1) Työelämän ja työmarkkinoiden muutos, 2) Koulutuspolitiikka ja 3) Sosiaalipolitiikka ja sosiaaliturvan uudistaminen.

Vasemmistofoorumi ry:lle 84 000,- euroa kolmeen tutkimus- ja julkaisuhankkeeseen teemoina ”Miksi palkansaajat tukevat omien etujensa vastaista politiikkaa” ja ”Valinnanvapauden taloudelliset ehdot Sote-uudistuksessa” sekä julkaisutoiminnassa Peruste-lehden julkaisemiseen ja kehittämiseen.

STS Pankkikillalle 4 000,- euroa toiminta-avustusta ja 5 000,- euroa killan 25-vuotisjuhlien kustannuksiin.

Aalto-yliopistolle 7 500,- euroa tutkimuksen ”Työmarkkinatulemat, terveys ja yksilön taloudelliset valinnat” aineistokuluihin.

Finnwatch ry:lle 16 000, euroa kestävän talouden tutkimusohjelmaan liittyvään hankkeeseen ”Työpaikat siirtyvät Suomesta Intiaan – millä ehdoilla”.

Kansalliskirjastolle 30 000,- euroa jatkorahoitusta yhteistyössä Työväenperinne ry:n kanssa toteutettavaan työväenlehtien digitointihankkeeseen.

 Kansan Arkistolle 20 000,- euroa jatkorahoitusta itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhliin liittyvän työväenliikkeen historiaa käsittelevän verkkonäyttelyn toteuttamiseen. Kyseessä on yhteishanke Työväen Arkiston kanssa.

Tampereen Yliopistolle/professori Matti Tuomalalle 19 300,- euroa tutkimusprojektiin, jonka aiheena on ”Palkka- ja tulokehitys pitkällä aikavälillä – miten tasa-arvo toteutuu sukupuolittain ja tulolajeittain”.

Turun Yliopistolle/professori Matti Virenille 30 000,- euroa tutkimusprojektiin ”Pärjääkö suomalainen työ kansainvälisessä kilpailussa?”

Työväen Muistitietotoimikunnalle 6 000,- euroa yhteistyössä STS-pankkikillan kanssa tapahtuvaan STS-muistitiedon keräämiseen.

Työväenmuseo Werstaalle 50 000,- euroa jatkorahoitusta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhliin liittyvään ”Vapauden museo” hankkeeseen.

Työryhmälle Youssef Benzarti/Petri Böckerman/Tuomas Kosonen/Henri Keränen 25 000,- euroa Palkansaajien Tutkimuslaitoksen hallinnoimaan tutkimusprojektiin ”The effect of minimum wages on wage distribution and other firm outcomes in Finland”.

KTM Lauri Finerille 9 000,- euroa jatkorahoitusta väitöskirjatutkimukseen “Efficiency of Cross-Border Exchange of information Between Tax Authorities and Legal Protection of Taxpayers”.

Pasi Haapakorvalle 24 000,- euroa väitöskirjatyön toiselle vuodelle täysipäiväiseen työskentelyyn. Tutkimuksen aihe on ”Nuorten koulusta työelämään siirtyminen Kansallinen syntymäkohortti 1987 – aineiston valossa”.

Jutta Haapamäki-Siikaselle 12 000,- euroa väitöskirjatyön ”Alle 30-vuotiaiden palkansaajien työorientaatiot ja – preferenssit” jatkamiseen.

Christian Hakuliselle ja työryhmälle 12 000,- euroa Helsingin Yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa toteutettavaan tutkimusprojektiin ”Mielenterveyshäiriöt ja työmarkkinatulemat elämänkaaren aikana”.

Helena Honka-Hallilalle 10 000,- euroa ”Suomen työväenkulttuuri” – kirjahankkeeseen.

Professori Panu Kalmin ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskasen johtamalle työryhmälle 15 000,- euroa lisärahoitusta Tampereen Yliopistossa toteutettavalle tutkimushankkeelle ”Palkansaajien taloudellisen lukutaidon erot sukupuolittain Suomessa”.

Jaana Lähteenmaalle 16 000,- euroa tietokirjaan ”Työttömät nuoret 2000-luvun Suomessa”.

Elias Oikariselle 4 000,- euroa väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön asuntohintojen ja velkasyklien vuorovaikutuksesta.

Heikki Palviaiselle 7 000,- euroa työskentelyapurahaa artikkeliväitöskirjaan ”Julkinen politiikka uudella vuosituhannella – ajatuksia pienituloisten työllistymisestä ja toimeentulosta”.

Salla Simolalle 4 100,- euroa väitöskirjatutkimukseen liittyvien aineistokustannusten kattamiseen. Teemana on väliaikaisen työkyvyttömyyden vaikutus palkansaajan myöhempiin työmarkkina- ja terveystulemiin.

Ville-Pekka Sorsan johtamalle työryhmälle 7 000,- euroa työnantajajärjestöjen järjestäytymistä ja työmarkkinajärjestöjen edustuksellisuutta käsittelevään tutkimushankkeeseen.

Ioana Tistealle 7 000,- euroa jatkoapurahaa väitöskirjatutkimukseen ”Monikulttuurisuus työvoimakoulutuksista palkkausasioihin – kotoutumiskoulutuksien kehitys Oulussa ja Tampereella”.

Antti Tokolalle 3 000,- euroa kansainvälisten yhteisöjen verotusta käsittelevään väitöskirjaan liittyviin aineistohankinta- ja seminaarikuluihin.

Elina Tuomiselle 6 000,- euroa Yhdysvaltoihin suuntautuvan post doc – tutkijavierailun kustannuksiin.

Isak Ventolle 5 000,- euroa jatkoapurahaa artikkeliväitöskirjaan.

Oskari Vähämaalle 8 000,- euroa osin väitöskirjaa edeltävään, osin väitöskirjan jälkeiseen tutkimusprojektiin ”Kohtaamattomuuden aika”. Tutkimus on jatkotyöskentelyä segmentoitujen työmarkkinamallien parissa.

Yhteensä apurahoja jaettiin keväällä 2017   1 102 900,- euroa.

Syksy 2016:

Työväen Sivistysliitolle 80 000,- euroa kuntataloutta ja kuntapalveluja käsitteleviin alueellisiin keskustelutilaisuuksiin, talouspoliittiseen koulutusohjelmaan, TTIP-sopimusta koskevien verkkokeskustelujen järjestämiseen sekä talouspoliittisen kirjan tuottamiseen ja julkaisemiseen.

Kansan Sivistystyön Liitolle 40 000,- euroa koulutushankkeeseen ”Sote ja talous”. Hanke toteutetaan alueellisina koulutustilaisuuksina sekä verkkoviestinnän koulutuksena.

Kalevi Sorsa – säätiölle 40 000,- euroa tutkimushankkeisiin ”Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet”, ”Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen murros” ja ”Demokratia muutoksessa”.

Vasemmistofoorumi ry:lle 20 000,- euroa vuosina 2016 ja 2017 toteutettaviin tutkimushankkeisiin ”Kuuden tunnin työpäivän vaikutukset” ja ”Sote-uudistuksen vaikutus julkisesti omistettujen yhtiöiden toimintaan ja hallinnon avoimuuteen”.

10 000,- euroa käynnistysapurahaa Professori Panu Kalmin ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskasen Tampereen Yliopistossa johtamalle tutkimushankkeelle ”Palkansaajien taloudellisen lukutaidon erot sukupuolittain Suomessa”. Hankkeessa keskitytään naisten taloudellisen osaamisen ja käyttäytymisen eroihin sekä tarkastellaan pienipalkkaisten palkansaajakotitalouksien taloudellisen lukutaidon ongelmakohtia.

Työväenliikkeen Kirjastolle 4 000,- euroa STS-pankin muistitietokeräystä koskevan artikkelin tuottamiseen ja julkaisemiseen ”Työväentutkimus 2016” – vuosikirjassa.

Lippu-lehdelle 5 000,- euroa ”Talouspolitiikan vaihtoehdot” – juttusarjaan. Sarjassa haastetaan vallitsevaa uusklassista ja ortodoksista talouskäsitystä sekä tuodaan vaihtoehtoja keynesiläisen talousteorian pohjalta.

Vapaus valita toisin ry:lle 12 000,- euroa seitsemän työllisyys- talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa käsittelevän avoimen keskustelutilaisuuden järjestämiseen.

Pekka Varjelle 9 000,- euroa väitöskirjan loppuun saattamiseen. Väitöskirjan aiheena on persoonan, tunteiden ja henkilökohtaisen maailmankuvan nousu johtamisen välineiksi Suomessa vuosina 1949 – 2009.

Matti Ylöselle 9 000,- euroa väitöskirjan loppuun saattamiseen. Väitöskirjan aiheena on yritysten verosuunnittelun politiikka ja yritysvalta.

Jutta Haapamäki-Siikaselle 9 000,- euron työskentelyapurahaa kuuden kuukauden kokopäiväiseen työskentelyyn. Väitöskirjan aiheena ovat nuorten, alle 30-vuotiaiden palkansaajien työasenteet erityisesti suhteessa työn organisointiin ja valtaan.

Anna Simolalle 9 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen, jossa hän tarkastelee korkeasti koulutetun, mutta epävarmassa työmarkkina-asemassa olevan työvoiman EU:n sisäistä liikkuvuutta liikkujien itsensä näkökulmasta.

Suomessa järjestettävän IIPF:n vuoden 2018 kongressin järjestelytoimikunnalle 20 000,- euroa kongressin järjestelykustannuksiin. Kyseessä on julkisen talouden ja työmarkkinoiden tutkimusyhteyksiä edistävä järjestö. Kongressiin teemana on ”Public policies and their impact on labour markets and income distribution.

Teppo Eskeliselle 2 000,- euroa matka-apurahaa ISA:n vuosikongressiin 2017 osallistumista varten. Kongressi järjestetään Baltimoressa 22. – 25.2. Matkan tarkoituksena on esitellä kongressissa artikkelia ”Understanding the trade-tax nexus”.

Tuomas Kososelle 5 000,- euroa kuukauden mittaiselle tutkimusvierailulle Berkelyn yliopistoon Californiaan.

Työryhmälle Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen 5 000,- euroa tietokirjan ”Vapaus ja vastuu – mitä kapitalismin jälkeen” tietokirjan kirjoittamiseen.”

Yhteensä apurahoja jaettiin syksyllä 2016  279 000,- euroa.
————————————————————————————————————–

Kevät 2016:

STS Pankkikillalle 4 000,- euroa toiminta – avustusta. Lisäksi Pankkikillalle ja Työväen Muistitietotoimikunnalle 6 000,- euroa pankkiperinteen tallentamiseen, sen verkkoon viemiseen ja muistitietokeräyksen jatkamiseen.

 Palkansaajien Tutkimuslaitokselle yhteensä 190 000,- euroa viiteen hankkeeseen. Pysyvät kohteet ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset tutkimusteemat ovat: ”Pääoman lähtö Suomesta, mitä on tapahtunut 2000-luvulla”, ”Julkisen palvelun motivaatio” sekä ”Työttömyysturvan erilaiset työmarkkinavaikutukset”

Palkansaajien Tutkimuslaitokselle erillishankkeena 20 000,- euroa kirjahankkeeseen ”Palkansaajien Suomi 100 vuotta.

Työväen Sivistysliitolle 200 000,- euroa erilaisten kurssien- ja koulutustapahtumien järjestämiseen, keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin sekä lukuisiin julkaisuhankkeisiin.

Kansan Sivistystyön Liitolle 100 000,- euroa koulutushankkeeseen ”Talouden ja yhteiskuntapolitiikan vaikuttaja”. Vuoden 2017 kevääseen ulottuva hanke koostuu aluksi koulutusmallien tuottamisesta ja myöhemmässä vaiheessa valtakunnallisista ja alueellisista koulutustapahtumista.

Kalevi Sorsa – säätiölle 160 000,- euroa jatkorahoitusta hankkeisiin ”Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet”, ”Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen murros” ja ”Demokratia muutoksessa” sekä mielipidetutkimukseen, jossa kartoitetaan palkansaajien, pienyrittäjien, itsensä työllistäjien ja ”pakkoyrittäjien” näkemyksiä julkisten palvelujen järjestämisestä tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa sekä erilaisia vastaajaryhmiin liittyviä taustamuuttujia.

Vasemmistofoorumi ry:lle 80 000,- euroa kolmeen tutkimus- ja julkaisuhankkeeseen teemoina ”Talouskurin kannatuksen syyt suomalaisessa yhteiskunnassa” ja ”Muuttuva työ” sekä julkaisutoiminnassa Peruste-lehden kehittämiseen.

Työväen Arkiston Säätiölle 20 000,- euroa itsenäisen Suomen satavuotisjuhliin ja sisällissodan vastaavaan muistovuoteen liittyvän verkkonäyttelyn rakentamista varten. Projekti liittyy sekä valtiolliseen Suomi 100 vuotta – hankkeeseen että Työväenliikkeen neuvottelukunnan suunnittelemaan liikkeen yhteiseen aktiviteettiin em. juhlavuosina.

Työväenmuseo Werstaalle 35 000,- euroa ”Vapauden Museo” – näyttelyhankkeeseen, joka on osa työväenliikkeen panosta itsenäisyyden satavuotisjuhliin ja sisällissodan muistovuoteen.

Työväenperinne ry:lle 35 000,- euroa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa toteutettavaan työväenlehtien digitointihankkeeseen.

Kustannus Oy Demarille 30 000,- euroa talouspolitiikkaan ja talousosaamiseen liittyvän teemanumeron sekä yksittäisten artikkelien tuottamiseen demokraatti.fi – verkkolehteen sekä viikkolehti Demokraattiin.

Vasemmistoviestintä ry:lle 18 000,- euroa työelämäkysymysten käsittelyyn sekä vaihtoehtoisen talouspoliittisen keskustelun vahvistamiseen. Hankkeen päämedia on Kansan Uutisten verkkosivusto. Lisäksi artikkeleita ja keskustelua julkaistaan painettuna julkaistavassa Kansan Uutisten viikkolehdessä.

Arbetarförlaget Ab:lle 2 000,- euroa aikakauslehtimuotoisen Arbetarbladet – lehden julkaisemiseen. Hankkeen tarkoituksena on esitellä ruotsinkielisen työväenliikkeen osuutta hyvinvointi – Suomen rakentamisessa.

Libero–lehdelle 5 000,- euroa euron tulevaisuutta käsittelevään teemanumeroon.

Ydin–lehdelle 4 000,- euroa teemakokonaisuuteen ”Yhteiskuntarauha työn muutoksessa”.

Kuluttajaliitto ry:lle 10 000,- euroa hintavertailuselvitysten toteuttamiseen vuoden 2016 aikana.

Finnwatch ry:lle 15 000,- euroa Kestävän talouden tutkimusohjelmaansa liittyvään hankkeeseen ”Politiikkasuositukset aggressiivisen verovälttelyn aiheuttamaan verovajeeseen puuttumiseksi”.

Työväenkirjallisuudenpäivän järjestelytoimikunnalle 2 500,- euroa ao. päivän järjestämiskustannuksiin. Kuluvan vuoden teemana on ympäristö niin fyysisenä kuin henkisenäkin ilmiönä, toisaalta myös kansalaisvaikuttamisen areenana.

Ihmisoikeusliitto ry:lle 10 000,- euroa ulkomaalaisten työntekijöiden työhyväksikäyttöä Suomessa koskevaan tutkimukseen.

YTM Jussi Ahokkaalle 4 000,- euroa tutkimukseen ”John Maynard Keynesin täystyöllisyyspolitiikka”.

Jatko-opiskelija Salla Simolalle 16 500,- euroa tutkimusvierailuun University College London – yliopistossa.

Väitöskirjaopiskelija Julia Niemeläiselle 5 000,- euroa tutkimusvierailuun Oxfordin yliopistossa.

Väitöskirjaopiskelija Pasi Haapakorvalle 15 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen ”Nuorten työelämään siirtyminen ja hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 – tutkimusaineiston valossa.”

YTM Matti Mitruselle 4 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen ja tutkijavierailuun Columbian yliopistoon.

Professori Matti Virenille/Turun Yliopiston taloustieteen laitoksen tutkimusryhmälle 40 000,- euroa tutkimusprojektiin jonka aiheena on ”Kilpailu työpaikoista Kiinan ja Itä-Euroopan kanssa”.

Jutta Haapamäki-Siikaselle 9 000,- euroa väitöskirjatyön jatkamiseen.

VTT Paul Jonker-Hoffrenille 9 000,- euroa post doc – työn jatkamiseen. Teemana on ”Labour union representativness towards a deeper understanding of labour market relations”.

VTT Tuomas Maliselle 6 000,- euroa tutkimukseen “Luovan tuhon merkitys talouskasvulle ja työllisyydelle”.

VTM Isak Ventolle 10 000,- euroa väitöskirja-artikkeliin   ”Pitkäaikaisen innovaatiotyön edellytykset julkisessa hanketyössä työntekijän näkökulmasta”.

VTT Marjaliisa Hentilälle 9 000,- euroa teokseen ”Hilja Pärssinen 1876-1935 – toimintaa työssä käyvien naisten hyväksi”.

Väitöskirjaopiskelija Patrizio Lainalle 6 000,- euroa rahareformia käsittelevän väitöskirjan viimeistelyyn.

KTM Lauri Finerille 9 000,- euroa jatkorahoitusta väitöskirjatutkimukseen “Efficiency of Cross-Border Exhange of information Between Tax Authorities and Legal Protection of Taxpayers”.

TkK, MPhil, Msc Jesse Lastuselle 2 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen “Baumol’s Cost Disease and the Future on Public Services.”

KM Aino Lapille 15 000,- euroa väitöskirjatutkimukseen ”Lapsuuden olosuhteiden ja perheiden tilanteiden vaikutus lasten koulutuspolkuihin.”

Professori Jaakko Pehkoselle/työryhmälle 10 000,- euroa tutkimushankkeen ”Inhimillinen pääoma, terveyskäyttäytyminen ja työurat” tilastoaineiston laajentamiseen.

Christer Lindholmille 2 000,-, euroa kirjaprojektiin ”Viisi myyttiä taloudesta”.

Yhteensä apurahoja jaettiin keväällä 2016 1 118 000,- euroa

————————————————————————————————————————-

Jaetut apurahat syksy 2015

Työväen Sivistysliitolle 72 000,- euroa kuntataloutta käsitteleviin alueellisiin koulutustilaisuuksiin, vuoteen 2017 ulottuvaan talouskoulutusohjelmaan, kolmeen talouspoliittiseen julkaisuhankkeeseen sekä talous- ja hyvinvointiaiheisten keskustelutilaisuuksien järjestämiseen.

Kansan Sivistystyön Liitolle 30 000,- euroa koulutushankkeeseen ”Talous ja yhteiskunnallinen päätöksenteko”.

Kalevi Sorsa – säätiölle 40 000,- euroa kolmeen tutkimusprojektiin, jotka liittyvät kattoteemaan ”Eheä Suomi – osallisuuden yhteiskunta reilussa maailmassa”. Tutkimusteemoina ovat ”Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet”, ”Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen murros” sekä ”Demokratia muutoksessa”.

Vasemmistofoorumille 26 000,- euroa käynnistysavustusta tutkimushankkeeseen ”Eurojärjestelmä ja sen uudistaminen”.

Vapaus Valita Toisin ry:lle 15 000,- euroa seitsemän kaikille kansalaisille avoimen talous ja yhteiskuntapolitiikkaa käsittelevän keskustelutilaisuuden järjestämiseen.

Poliittisen talouden tutkimuksen seuralle 2 000,- euroa talouskuripolitiikkaa käsittelevän tieteellisen keskustelutilaisuuden järjestämiseen Helsingin yliopistolla lokakuussa 2015.

Understödsföreningen för arbetartradition i Svenskfinlandille 5000,- euroa Finlands Svenska Arbetarförbundin historiikin STS-pankkiperinteeseen liittyviin teemoihin, eli tutkimuksen siihen osaan, joka kartoittaa STS:n pääjohtaja Ulf Sundqvistin roolia suomalaisessa politiikassa ja liike-elämässä.

Ioana Tistealle 9 000,- euroa Oulun yliopistossa toteutettavaan tutkimukseen ”Monikulttuurisuus työvoimakoulutuksista palkkausasioihin – kotoutumiskoulutuksien kehitys kautta historian Oulussa”.

Marko Juutiselle 10 000,- euroa Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulussa toteutettavaan väitöskirjatutkimukseen transatlanttisen kaupan vapauttamisesta ja hallinnon muutoksesta.

Risto Korhoselle 8 000,- euroa ammattiyhdistysliikettä, työmarkkinapolitiikkaa ja kolmikantayhteistyötä käsittelevän kirjan kirjoittamiseen.

Anna Simolalle 5 000,- euroa Helsingin Yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle toteutettavaan väitöskirjatutkimukseen ”Superfluous talents? Precarious mobility of highly educated young adults in the EU labour markets”.

Ville-Pekka Sorsalle 4 000,- euroa tieteelliseen konferenssiin osallistumiseen ja tutkimusvierailuun Sydneyn teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Jutta Haapamäki-Siikaselle 8 000,- euroa Jyväskylän Yliopiston filosofian ja yhteiskuntatieteiden laitoksella laadittavaan väitöskirjatutkimukseen nuorten alle 30-vuotiaiden aikuisten työn preferensseistä.

Jenni Kellokummulle 2 000,- euroa väitöskirjansa ”Essays on work and fertility” sisältämien tutkimustulosten popularisointiin

Young Kyu Shinille 10 000,- euroa Helsingin Yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle laadittavan artikkeliväitöskirjan aineistohankintaan.

Jussi Koitelalle 5 000,- euroa Skills of Economy Sessions –tapahtumasarjan järjestämiseen.

Jani Väisäselle 4 000,- euroa Suomen ajankohtaisen talouspolitiikan ja talouskuriretoriikan tutkimiseen osana Jyväskylän Yliopistolle tehtävää väitöskirjatutkimusta.

Apurahoja jaettiin syksyllä 2015 yhteensä 255.000 euroa.

___________________________________________________________________________

Vuosi Saaja Aihe Euroa
Kevät 2015 Palkansaajien Tutkimuslaitos Pysyvät kohteet ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset tutkimusteemat ovat: ”Työmarkkinoiden polarisaatio ja keskipalkkaisten uudelleen työllistyminen” sekä ”Uusi EU-talouksien ohjausjärjestelmä ja suomalainen neuvottelujärjestelmä 180.000
Työväen Sivistysliitto Lukuisiin seminaari- ja julkaisuhankkeisiin, koulutustilaisuuksiin ja – tapahtumiin sekä kahden kirjan julkaisemiseen 160.000
Kansan Sivistystyön Liitto ry. Seminaari- ja koulutushankkeeseen ”Jakopolitiikasta tekopolitiikkaan”. Hanke koostuu kahdesta valtakunnallisesta ja runsaasta kahdestakymmenestä alueellisesta koulutustapahtumasta 80.000
Kalevi Sorsa -säätiö Kolmeen tutkimusprojektiin, jotka liittyvät kattoteemaan ”Eheä Suomi – osallisuuden yhteiskunta reilussa maailmassa” Varsinaisina tutkimusteemoina ovat ”Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet”, ”Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen murros” ja ”Demokratia muutoksessa” 100.000
Vasemmistofoorumi ry Kahteen tutkimus- ja julkaisuhankkeeseen teemoina ”Luonnonvarat” sekä ”(Taloudellinen) päätöksenteko” 50.000
STS – Pankkikilta ry toiminta-avustus 4.000
STS – Pankkikilta ry ja Työväen Muistitietotoimikunta ”STS – pankin virkailijamuistelmat” – projektin kolmannen vaiheen loppuunsaattamiseen 2.000
Teemu Turunen Matkastipendi Työelämän Tutkimuspäiville osallistumiseen 260
Reijo Hämäläinen Alueellisten palkansaajalehtien historian toimitus- ja painatuskuluihin 4.000
FM Tero Toivanen Väitöskirjahankkeeseen ”Työn ja ympäristön ristiriita fossiilitaloudessa – Kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ympäristö- ja ilmastopolitiikka 1970-luvulta alkaen” 6.000
Dosentti Ville-Pekka Sorsan johtamalle työryhmälle Tutkimusavustajan työn rahoittamiseen projektissa ”Kaksi -ja kolmikantaa rakentamassa: eläkeneuvotteluiden poliittinen lähihistoria”. Projekti toteutetaan Helsingin Yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella. 7.000
VTM, FK (väit.) Jukka Könönen Tutkijavierailuun Oxfordin yliopistoon osana maahanmuuttoa ja työmarkkinoita käsittelevää post doc – tutkimusta 3.000
FT Kirsi-Maria Hytönen ja FT Eerika Koskinen-Koivisto Osallistumiseen Social History Societyn konferenssiin Portsmouthissa 31.3.-2.4.2015 ja
International Federation for Research in Women’s History (IFRWH)konferenssiin Jinanissa, Kiinassa 27.–29.8.2015
2.000
Työryhmälle VTT Tuomas Malinen ja VTT Olli Ropponen Tutkimukseen ”Säästäväisyysohjelmat vai velkajärjestely ? Kriisinhoitomenetelmien taloustiede” 8.000
FT, dosentti Timo Soukola Professori Jürgen Kockan teoksen ”Geschichte des Kapitalismus” suomentamiseen 8.000
Folktidningen Ny Tid:ille  TTIP-vapaakauppasopimusta käsittelevän teemanumeron julkaisemiseen 3.500
VTT, dosentti Juha Tervalan johtamalle työryhmälle/ Helsingin Yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselle Tutkimukseen ”Jälkikeynesiläinen talousajattelu Suomessa” 10.000
Professori Matti Virenin johtamalle työryhmälle/Turun Yliopistolle  Tutkimusprojektiin ”Julkisen talouden vakauttamisen tarve ja vaikutukset kansantalouteen 24.000
Ydin – julkaisut ry:lle Taloudellisen ja talouspoliittisen juttumateriaalin digitaalisen kehitystyön jatkamiseen 3.000
Professori Jouko Nättin Tampereen Yliopistossa tehtävään ja yhteistyössä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen kanssa toteutettavaan tutkimusprojektiin ”Osa- ja määräaikainen työ ja myöhempi tulokehitys”. 24.000
MSc Young Kyu Shin Sosiologian alaan kuuluvaan väitöskirjaan ”Finnish Trade Unions in Transitional Environment”. 7.000
KTM Lauri Finéri Väitöskirjatutkimukseen Efficiency of Cross-Border Exhange of information Between Tax Authorities and Legal Protection of Taxpayers”. 8.000
Vasemmistoviestintä ry Projektiin “Vaihtoehtoisia näkökulmia talouspoliittiseen keskusteluun”. 15.000
Aseman Lapset ry Projektiin ”TAIVUN, PYSTYN, PÄRJÄÄN – Aikuistuvien nuorten taloudenhallinnan edistäminen positiivista mielenvireyttä vahvistavalla ryhmätoiminnalla”. 15.000
VTM Milja Saari Sukupuolten palkkatasa-arvoa Suomessa käsittelevän artikkeliväitöskirjansa viimeistelyyn (johdantoluvun kirjoittamiseen). 2.500
Hotelli- ja ravintolamuseo Hotelli- ja ravintola-alan naisten ammatilliseen historiaan liittyvän näyttelyn käsikirjoittamiseen sekä näyttelyyn liittyvään yleisötyöhön. 3.000
Työväenmuseo Werstas Hankkeeseen ”Sopimusyhteiskunnan ABC”. Projektin tarkoituksena on jatkaa ja kehittää yhteydenpitoa ammattikouluihin (Mestariduunarit-hanke) sekä vahvistaa suurnäyttelyn ”Sisällissodasta sopimusyhteiskuntaan” valmisteluresursseja. 20.000
Yhteensä apurahoja jaettiin 749.260
Vuosi Saaja Aihe Euroa
25-vuotisjuhla apurahat Palkansaajien Tutkimuslaitos Talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyöhön, Talous ja Yhteiskunta – lehden toimittamiseen ja kehittämiseen sekä tutkimushankkeeseen ”Asumistuen vaikutus vuokratasoon ja asumisväljyyteen”. 80.000
Työväen Sivistysliitto  Talouspoliittiseen koulutukseen, siihen liittyvään oppimateriaalituotantoon sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaan. 80.000
Kansan Sivistystyön Liitto Talouspoliittiseen koulutukseen, siihen liittyvään oppimateriaalituotantoon sekä julkaisu- ja tiedotustoimintaan. 40.000
Kalevi Sorsa – säätiö Taloudellisiin tutkimushankkeisiin ja niiden tulosten tunnetuksi tekemiseen. 80.000
Vasemmistofoorumi Taloudellisiin tutkimushankkeisiin ja niiden tulosten tunnetuksi tekemiseen. 40.000
Finnwatch ry Kestävän talouden tutkimusohjelman jatkamiseen ja sen tuloksista tiedottamiseen. 40.000
Kuluttajaliitto ry ”Kuluttaja-Akatemia” –kurssihankkeen toteuttamiseen. 30.000
Työväen Arkisto STS-pankkiperinteen ja – aineiston keräämiseen, järjestämiseen ja tallettamiseen. 30.000
Kansan Arkisto STS-pankkiperinteen ja – aineiston keräämiseen, järjestämiseen ja tallettamiseen. 15.000
Työväenmuseo Werstas STS-pankkiperinnettä ja palkansaajien taloudellista toimintaa koskevia näyttelyjä ja muita hankkeita palvelevan infrastruktuurin kehittämiseen. 30.000
Suomen Työväentalojen Liitto ja Kansantalojen Liitto Jäsenkoulutus- ja infrastruktuurihankkeisiin, joilla parannetaan ja kehitetään yhteistyössä sivistysjärjestöjen kanssa toteutettavan talouspoliittisen koulutuksen toimintaedellytyksiä. 12.000 ja 6.000
Yhteensä apurahoja jaettiin 483.000
Vuosi Saaja Aihe Euroa
Syksy 2014 Työväen Sivistysliitto Seminaarihankkeisiin, jotka ovat asiantuntijoitten, poliitikkojen ja kansalaisten kohtaamistilaisuuksia pyrkimyksenä lisätä osallistujien tietämystä talouden vaikutuksista yhteiskunnassa sekä muuhun palkansaajien taloustietämystä lisäävään koulutukseen. 90.000
Kansan Sivistystyön Liitto ”Paikallistalous ja kulutus” – koulutushankkeeseen, joka koostuu valtakunnallisesta ja alueellisista seminaareista. 45.000
Kalevi Sorsa – säätiö ”Kohtuutalous” ja ”Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja osallistuva demokratia” – hankkeiden päätökseen saattamiseen. 40.000
Vasemmistofoorum tutkimushankkeeseen ”Varallisuuden uusjako”. 20.000
Attac ry. TTIP-vapaakauppasopimusta käsittelevän selvityksen julkaisukustannuksiin. 1.000
Marttaliitto Rahoitusta hankkeeseen ”Ota raha-asiat haltuun”. Tavoitteena on edistää nuorten ja nuorten perheiden oman talouden hallintaa. 25.000
Kuluttajaliitto Hankkeeseen ”Kuluttaja-Akatemia”. Tarkoituksena on perustaa kuluttaja-asioita laajasti käsittelevä moderoitu kurssitoiminta kuluttajatietoisuuden lisäämiseksi. 25.000
Poliittisen talouden tutkimuksen seura Poliittinen talous – lehden kehittämiseen ja Kestävä talous – otsikolla järjestettävään kaksipäiväiseen seminaariin. 5.000
Voionmaan Opisto Käynnistysavustusta uuden talous- ja työelämän koulutuksen suunnitteluun. 20.000
Marko Juutinen Väitöskirjatutkimukseen, jonka aiheena on vapaakauppa ja talouskuri, eli mitkä ovat tämän yhdistelmän poliittiset ja sosiaaliset kustannukset. 10.000
Antti Ronkainen Työskentelyyn väitöskirjahankkeessa ”Epäkonventionaalinen rahapolitiikka – keskuspankkitoiminta finanssikriisin jälkeen”. 12.000
Elina Turunen Väitöskirjahankkeeseen ”Selviytyminen uuden työn kontekstissa”. 9.000
Matti Ylönen Tutkijavierailuun sekä kahteen konferenssimatkaan, jotka liittyvät hänen väitöskirjahankkeeseensa ”Politics of Corporate Tax Information”. 10.000
Yhteensä apurahoja jaettiin 312.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

Kevät 2014 Palkansaajien Tutkimuslaitos neljään hankkeeseen. Pysyvät kohteet   ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja   Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset   tutkimusteemat ovat: ”Tulospalkkaus ja työhyvinvointi Suomessa”, ”Suomalainen   palkkataso EU-vertailussa”.

180.000

Työväen Sivistysliitolle lukuisiin seminaari- ja   julkaisuhankkeisiin, koulutustilaisuuksiin ja – tapahtumiin.

160.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. seminaari- ja koulutushankkeeseen   ”Numeroista politiikkaan – päätöksenteko tunnuslukujen valossa”.

80.000

Kalevi Sorsa -säätiö jatkorahoitusta kaksivuotisiin   hankkeisiinsa ”Kohtuutalous” ja ”Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja   osallistuttava demokratia”.

100.000

Vasemmistofoorumi ry hankkeeseen ”Vakaampi talous mikrosta   makroon”.

50.000

ATTAC ry tiedotushankkeeseen ”Vapaakauppa ja TTIP   – uhka demokratialle vai mahdollisuus taloudelle.

2.000

Finnwatch ry ”Kestävän talouden tutkimusohjelmaan”,   jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa rahoitusmarkkinoiden globaaleista   ongelmista suomalaisesta näkökulmasta ja avata hankalasti lähestyttävien   suuryhtiöiden rahavirtoja suurelle yleisölle.

20.000

Kuluttajaliitto ry tutkimushankkeeseen, jossa kerätään   tietoa siitä, miten kuluttajien arkipäivä toteutuu palvelujen käyttäjänä   esimerkiksi välttämättömyyshyödykkeiden osalta.

15.000

Suomen Työväentalojen liitolle taloudellista tietämystä liiton   jäsenissä lisäävän seminaarin järjestämiseen.

1.000

Työväenkirjaston ystävät ry talous-, yhteiskunta- ja   sosiaalipoliittisen luentosarjan järjestämiseen.

4.000

Vapaus Valita Toisin ry kahteentoista tutkimus- ja   tiedotushankkeeseen sekä seminaariin ja tapahtumaan. Teemoina on   ajankohtaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia aiheita.

10.000

Lapin Yliopistolle/professori Riitta   Brusila-Räsäselle jatkorahoitusta tutkimushankkeeseen   ”Sisällä vai ulkoistettuna. Palkansaajatyön ja ulkoistamisen ehdot luovan   työn teettämisessä in-house – tapauksissa”.

10.000

YTM Marko Juutiselle väitöskirjahankkeeseen                ”Vapaakauppa ja kuri – kuinka   vapaakauppasopimukset ja kuripolitiikka määrittävät sosiaalisen mallin   rakennetta huomispäivän Euroopassa”.

8.000

Työväenkirjallisuuden päivän työryhmälle Työväenkirjallisuuden päivän   järjestämiseen.

4.000

Jari Vainiomäelle/Tampereen Yliopiston   työryhmälle/Petri Böckerman/PT:lle tutkimuksen ”Työmarkkinoiden polarisoitumisen   lähteet Suomessa” aineistohankintaan.

9.000

Turun Yliopiston taloustieteen   laitokselle/professori Matti Virenin johtamalle tutkimusryhmälle tutkimusprojektiin ”Miten käy   Kiina-ilmiölle?”.

35.000

Yhteensä   apurahoja jaettiin

688.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

Syksy 2013 Työväen Sivistysliitolle asiantuntijoitten, poliitikkojen ja   kansalaisten kohtaamistilaisuuksien järjestämiseen, koulutushankkeeseen ja   talouspoliittisen kirjallisuuden kustantamiseen.

50.000

Kansan Sivistystyön Liitolle hankkeeseen ”EU, kansanvalta, talous ja   työelämä”. Hanke koostuu 20        miniseminaarista sekä sähköisestä ja painetusta koulutusmateriaalista.

25.000

Kalevi Sorsa – säätiölle tutkimushankkeisiin ”Kohtuutalous” sekä   ”Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja osallistuva demokratia”.

26.000

Vasemmistofoorumille ”Talouskeskustelun demokratisoiminen” –   hankkeeseen. Projektissa on kyse yhdistyksen piirissä tuotetun   talouspoliittisen aineiston popularisoinnista ja laajemmasta levityksestä.

14.000

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun työryhmälle tutkimukseen ”Tulospalkkauksen vaikutus   työhyvinvointiin Suomessa”.

10.000

Työväenkirjallisuuden päivän työryhmälle Työväenkirjallisuuden päivän   järjestämiseen Tampereella 24.8.2013.

3.000

KTM Sakari Lähdemäelle väitöskirjahankkeeseen ”Kiinan   hintakilpailukyky ja sen muutosten vaikutukset Suomen talouteen”.

7.000

Professori Pentti Arajärvelle Suomen sosiaaliturvajärjestelmään   kansainvälisesti esittelevän kirjan kustannuksiin.

10.000

FM Riikka Tannerille ”Varokaa miehiä työssä” – kirjan   kirjoittamiseen ja viimeistelytöihin.

3.000

YTM Johanna Perkiölle väitöskirjatutkimukseen   ”The Political Feasibility of Basic Income in Finland”.

6.000

Yhteensä   apurahoja jaettiin

154.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

Kevät 2013 Palkansaajien Tutkimuslaitokselle neljään hankkeeseen. Pysyvät kohteet   ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja   Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset   tutkimusteemat ovat: ”Itsensä työllistäjät – tieteellinen kirjallisuuskatsaus   työstä palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa” ja ”Funktionaalisen   tulonjaon viimeaikainen kehitys Suomessa (jatkorahoitus)”.

175.000

Työväen Sivistysliitolle seminaarihankkeisiin, koulutustilaisuuksiin   ja – tapahtumiin.

135.000

Kansan Sivistystyön Liitolle seminaari- ja koulutushankkeeseen   ”Punavihreä hyvinvointivaltio ja sen talous”.

70.000

Kalevi Sorsa – säätiölle hankkeisiin ”Kohtuutalous” ja   ”Taloudellinen oikeudenmukaisuus ja osallistuttava demokratia”. Ensin   mainittuun hankkeeseen voidaan kohdistaa kokonaisrahoitus ja jälkimmäiseen   siltä osin kuin se selvittää kansalaisten sosioekonomisen aseman ja heidän   yhteiskunnallisen osallistumisen välistä korrelaatiota ja sen vaikutusta   palkansaajien taloudelliseen asemaan.

95.000

Vasemmistofoorumi ry Peruste- aikakauslehden tuotanto- ja   levityskuluihin. Lehti ilmoittaa keskittyvänsä vuonna 2013 talous- ja   Eurooppa-teemoihin. Tuki kohdistetaan tähän osuuteen lehden toiminnassa.

55.000

Työväenmuseo Werstaalle jatkorahoitusta hankkeeseen   ”Mestariduunarit”. Hanke aloitettiin 2011 ja se tarvitsee käynnistystukea   kolmen vuoden ajan, joiden aikana se sulautetaan osaksi museon   normaalirahoitusta. Kyseessä on kokeilujakson viimeinen vuosi.

30.000

Turun Yliopiston taloustieteen   laitokselle/professori Matti Virenin tutkimusryhmälle tutkimusprojektiin ”Julkisen talouden   tasapainottamisen vaihtoehdot Suomessa”.

30.000

Tampereen Yliopistolle/professori Jukka   Pirttilän tutkimusryhmälle julkisen palvelun motivaatiota koskevaan   tutkimukseen.

20.000

Tampereen Yliopistolle/professori Matti   Tuomalan tutkimusryhmälle tutkimusprojektiin ”Tulojen uudelleenjako   yli elämänvaiheiden –julkisen talouden tasapaino”.

20.000

Jyväskylän Yliopiston kauppakorkeakoulun   professorin Jaakko Pehkosen vetämälle työryhmälle tutkimusprojektiin ”Persoonallisuus,   preferenssit, terveys ja pitkän aikavälin työmarkkinatulemat”.

15.000

TH Global Sustainability -säätiölle käynnistysavustusta suomalaisen   hyvinvointiyhteiskunnan kestävää kehitystä koskevan tiedotus- ja   tutkimustoiminnan sekä tapahtumien järjestämiseen.

20.000

Parecon Finland ry hankkeeseen ”Ekodemokraattisen talouden   tulevaisuudet”.

5.000

Lapin Yliopistolle/professori Riitta   Brusila-Räsäsen tutkimusryhmälle apurahaa tutkimushankkeeseen ”Sisällä   vai ulkoistettuna. Palkansaajatyön ja ulkoistamisen ehdot luovan työn   teettämisessä in-house – tapauksissa”.

12.000

Vapaus Valita Toisin ry yhdeksään tutkimus- ja   tiedotushankkeeseen sekä seminaariin ja tapahtumaan. Teemoina on   ajankohtaisia talouspoliittisia aiheita.

15.000

YTT Teppo Eskeliselle/työryhmälle Poliittisen talouden tutkimuksen seuran   perustamiseen.

1.000

Yhteiskunnalliselle arkistosäätiölle Aarno Aitamurron ja Aarne Saarisen   henkilöarkistojen järjestämis- ja digitointiprosessiin. Apuraha kohdistuu   haetaan osuuteen, joka liittyy ao. henkilöiden toimintaan työmarkkina- ja   tulopolitiikassa sekä STS-taustaisten yhteisöjen historiassa.

12.000

VTT Anu Suorannalle tutkimus ja kirjahankkeeseen  Euroshopperit – työelämän satunnaistetut ja   sääntelyn sopivuus

19.400

HM Antti Tokolalle väitöskirjahankkeeseen ”Väliyhteisölaki   verovalvonnan ja kansainvälisen konsernin verosuunnittelun näkökulmasta”.

6.000

Toimittaja Reijo Hämäläiselle alueellisten palkansaajalehtien   historian kirjoittamiseen.

8.000

Tohtoriopiskelija Risto Rönkölle väitöskirjatutkimukseen liittyvään   tutkijavierailuun UC Santa Cruzin taloustieteen laitokselle.

3.000

Yhteensä   apurahoja jaettiin

746.400

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

Syksy 2012 Työväen Sivistysliitolle kuntataloutta käsitteleviin alueellisiin   ja valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin.

60.000

Kansan Sivistystyön Liitolle jatkoapurahaa koulutushankkeeseen   ”Suomen julkinen talous ja Eurooppa”.

30.000

Kalevi Sorsa – säätiölle koulutushankkeiden ”Kohti kestävää   kasvua” ja ”Työelämän keskeiset haasteet 2010 – luvulla” loppuun   saattamiseen.

29.000

Vasemmistofoorumille ajatuspajan oman tutkimusyhteisön   rakentamiseen.

15.000

Työväenkirjallisuuden päivän työryhmälle Työväenkirjallisuuden päivän   järjestämiseen Tampereella 1.9.2012. Apuraha suunnataan tapahtuman   taloudellista ja työväenhistoriallista kirjallisuutta koskevaan osioon.

3.000

Työryhmälle Keijo Rantanen ja   Kirsi-Maria Hytönen 1950-luvun työtä, arkea ja nostalgiaa   käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen ja toimittamiseen.

4.000

OTL Kalevi Höltälle väitöskirjan painatus- ja muihin   kuluihin.

3.000

Dsc (KTT) Matti Sarvimäki tutkijavierailuun Princetonissa,   Columbia Universityssä, Yale Universityssä ja MIT:ssa.

3.000

VTT Teemu Turuselle väitöskirjatyön jälkeiseen tutkimukseen   ”Työhön sitoutuminen ja sen puute – suomalaiset työntekijät kansainvälisessä   vertailussa”.

6.000

Yhteensä   apurahoja jaettiin

153.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

Kevät 2012 Palkansaajien Tutkimuslaitokselle   yhteensä neljään hankkeeseen. Pysyvät kohteet   ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja   Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen. Projektiluontoiset   tutkimusteemat ovat: ”Yhteiskunnan rakenteet ja talouskasvu” ja ”Funktionaalisen   tulonjaon viimeaikainen kehitys Suomessa”.

170.000

Työväen Sivistysliitolle seminaarihankkeisiin,   koulutustilaisuuksiin ja kahteen kirjahankkeeseen.

135.000

Kansan Sivistystyön Liitolle seminaari- ja koulutushankkeeseen   ”Suomen julkinen talous ja Eurooppa”.

70.000

Kalevi Sorsa – säätiölle hankkeisiin ”Kohti kestävää kasvua” ja   ”Työelämän keskeiset haasteet 2010-luvulla”.

95.000

Vasemmistofoorumi ry hankkeeseen ”Vaikuttavuusstrategia   2012”.

55.000

Työväenmuseo Werstaalle jatkorahoitusta hankkeeseen   ”Mestariduunarit”.

30.000

Nuorisoasuntoliitto ry jatkorahoitusta ”Helppo olla – rästejä   nolla” – yhteisprojektiin nuorten rästien ennaltaehkäisyyn ja   taloudenhallinnan tukemiseen.

25.000

Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto   SAKKI ry juhlavuoden seminaari- ja tutkimustoimintaan.

5.000

Turun Yliopiston taloustieteen   laitokselle/professori Matti Virenille ja tutkimusryhmälle tutkimusprojektiin ”Julkisen talouden ja   eläkejärjestelmän pitkän aikavälin vaihtoehdot Suomessa”.

30.000

Tampereen Yliopistolle/professori Jukka   Pirttilälle nuoremman tutkijan palkkaamiseen   tutkimushankkeeseen, jossa pyritään selvittämään uudella lähestymistavalla   veromuutosten vaikutuksia verotettavaan tuloon. Kyseessä on yhteistutkimus   professori Markus Jäntin kanssa.

20.000

Suomen Työväentalojen Liitto ry seminaarihankkeeseen ”Hyvin hoidettu   talous turvana taantumassa”. Seminaarissa käsitellään myös työväenpankkien ja   työväentalojen yhteistyöhistoriaa.

3.000

VTT Minna Lammille Birkbeckiin Lontoon yliopistoon   suuntautuvaan tutkijavierailuun sekä tutkijaryhmän kutsuseminaariin.

4.000

KM Ville Kainulaiselle työmarkkina-aiheiseen väitöskirjatyöhön.   Tutkimusteemana on Palvelualojen ammattiliiton luottamusmieskoulutus ja   luottamusmiesten työpaikkatason ammattiyhdistystoiminta.

12.000

KTM Jenni Kellokummulle väitöskirjatyöhön ”Essays on Labour   Economics”.

8.000

KTM Olli Kärkkäiselle väitöskirjatyöhön liittyvään   tutkijavierailuun University of Essexissä toimivassa ISER –   tutkimuslaitoksessa.

8.000

VTM Mauri Kotamäelle finanssipolitiikan pitkän aikavälin   vaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön.

8.000

Työryhmälle YTL Jukka Peltokoski, YTM   Hanna Moilanen ja FM Tero Toivanen ”Uusi osuuskunta” – nimisen   pamflettityylisen tietokirjan kirjoittamiseen.

5.000

VTT Veli-Pekka Leppäselle SKDL:n historiateoksen talous- ja   hyvinvointipolitiikkaa sekä osuuskauppaliikettä ja STS-pankkitoimintaa   koskevaan osioon.

10.000

HuK Timo Hakkaraiselle entisen kansanedustajan ja   toimitusjohtajan Matti Ahteen muistelmien työväenliikkeen taloudellista   toimintaa käsittelevään osioon.

4.000

Yhteensä   apurahoja jaettiin

697.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2011 Palkansaajien Tutkimuslaitos talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyöhön, talous ja Yhteiskunta – lehden julkaisemiseen ja kehittämisen ja tutkimusteemoihin ”Suomalaisen tulopolitiikan ja korporatismin erityispiirteet” sekä ”Ikä ja tulonjako Suomessa”

165.000

Työväen Sivistysliitto ry 54:ään seminaari- ja koulutushankkeeseen teemana hyvinvointivaltion suunta

125.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. yhteentoista seminaari- ja koulutushankkeeseen teemana ”Paikallispalvelut ja paikallistalous”

60.000

Kalevi Sorsa -säätiö ”Kohti kestävää kasvua” ja ”Työelämän keskeiset muutokset 2010-luvulla”

75.000

Vasemmistofoorumi ry. Hankkeeseen ”Talous, rationaalisuus ja emansipaatio”

45.000

Takuu – Säätiö ja Suomen Kuluttajaliitto jatkorahoitusta projektiin ”Tukea talouteen – taloudenhallinnan tukena Takuu – Säätiön ja Suomen Kuluttajaliiton ammattilaiset”

35.000

STS-Pankkikilta Toiminta-avustus.

3.800

Tampereen yliopiston Taloustieteiden laitos/professori Jukka Pirttilä ja Turun Yliopiston taloustieteen laitos/professori Matti Viren pitkän aikavälin ennustemallin viimeistelyä ja talouspoliittisten vaihtoehtojen vertailua koskevaan tutkimusprojekti

25.000

SYFO Oy loppurahoituksena Yhteismitta-ohjelmiston tuotekehityskulujen kattamiseen. Yhteismitta on yhteiskunnallisia vaikutuksia tavoittelevan toiminnan vaikutusten arvioinnin menetelmä

30.000

Ydin – julkaisut ry hankkeeseen ”Euron kriisistä sosiaalisesti oikeudenmukaiseen talouspolitiikkaan”

4.000

Työväenmuseo Werstas hankkeeseen ”Mestariduunarit”. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa ammattiin opiskeleville tarkoitettua museopedagogista toimintaa

25.000

Nuorisoasuntoliitto ry ”Helppo olla – rästejä nolla” – yhteisprojektiin nuorten rästien ennaltaehkäisyyn ja taloudenhallinnan tukemiseen

25.000

KTM Hanna Virtanen jatko-opintoihin liittyvään tutkijavierailuun London School of Economicsin Centre for Economic Performance (CEP) – tutkimuskeskukseen

3.000

MA Paul Jonker-Hoffrén väitöskirjaan ”Labour Union Representativeness in the Finnish Paper Industry between 1980 and 2008”

7.000

FM Kirsi-Maria Hytönen väitöskirjaan “Suomalaisen naisen työ – etnologis-historiallinen muistelukerronnan tutkimus”

7.000

KTT Matti Sarvimäki lisärahoituksena Post doc – vierailuun Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT)

10.000

Työväensivistysliitto ry kuuden maakunnallisen seminaarin ja noin 40 alueellisen asiantuntijatilaisuuden kustannuksiin sekä Julkinen/yksityinen- kirjahankkeen valmisteluun

70.000

Kansan Sivistystyön Liitto seminaari- ja koulutushankkeeseen ”Paikallistalous ja paikallispalvelut”

35.000

Kalevi Sorsa –säätiö ”Työelämän keskeiset muutokset 2010 luvulla” ja ”Kohti kestävää kasvua”- projekteihin

25.000

Vasemmistofoorumi ”Talous, rationaalisuus ja emansipaatio” hankkeeseen

12.500

Poliittisen historian klubi kansainväliseen talouteen, talouspolitiikkaan ja taloushistoriaan liittyvien yleisötilaisuuksien järjestämiseen

1.700

Tiina Ristikari väitöskirjan viimeistelyyn.

8.000

VTM Teemu Turunen artikkeliväitöskirjan ”Työorientaatiot muutoksessa” painatuskuluihin

2.000

Vuosi 2011 yhteensä

799.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2010 Palkansaajien Tutkimuslaitos Neljään hankkeeseen. Pysyvät kohteet ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja Yhteiskunta – lehden toimittaminen ja kehittäminen.Projektiluontoiset tutkimusteemat ovat: “Talouskriisi ja suomalaiset ylikansalliset yritykset” sekä “Verotuksen rakenteen vaikutukset tuotantoon, työllisyyteen ja tulonjakoon”.

155.000

Työväen Sivistysliitto ry. Kahteen koulutus- ja seminaarihankkeeseen, “Vaihtoehto nykymenolle” – kirjan tuottamiseen, kansainvälisen asiantuntijan luennon kustannuksiin kapitalismi 2010-seminaarissa, 20 asiantuntijatilaisuuden järjestämiseen sekä Suomen sosiaalifoorumin yhteydessä järjestettävän tilaisuuden kustannuksiin.

110.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Seminaari- ja koulutushankkeeseen “Työelämän tila 2010-luvulla”. Hanke sisältää kolme – neljä valtakunnallista ja 20 – 24 alueellista seminaaria.

55.000

Kalevi Sorsa -säätiö “Osaamisyhteiskunta kaikille” – hankkeen jatkorahoitukseen, “Rahoitusmarkkinat ja Suomi” – projektin rahoitukseen ja “Oikeudenmukainen verotus” projektiin.

70.000

Vasemmistofoorumi ry. Hankkeeseen “Think-tank 2010”.

40.000

Takuu-Säätiö ja Suomen Kuluttajaliitto Yhteisprojektiin “Tukea talouteen – taloudenhallinnan tukena Takuu-Säätiön ja Suomen Kuluttajaliiton asiantuntijat”. Projektin kohderyhminä ovat erityisesti a) nuoret, b) rakennetyöttömät ja c) eläkkeelle siirtymässä olevat palkansaajat.

25.000

STS-Pankkikilta Toiminta-avustus.

3.500

Työväen Akatemia “Askelia yhteiseen eurooppalaiseen ay-politiikkaan” – seminaarin järjestämiseen.

5.000

Turun Yliopiston Taloustieteen laitos/professori Matti Viren Pitkän aikavälin ennustemallin kehittämistä koskevaan tutkimusprojektiin.

20.000

Turun Yliopiston Taloustieteen laitos/VTT Anu-Hanna Anttila Tutkimushankkeen “Joustava loma-aika” teemahaastatteluja koskevaan osahankkeeseen.

10.000

Työväen historian ja perinteen tutkimisen seura Palkkatyön ja sukupuolen yhteenkietoutumista tutkivan seminaarin järjestämiseen.

2.000

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö Työväenhenkiseen liiketoimintaan liittyvien arkistojen järjestämiseen.

8.000

Ydin-julkaisut ry. Hankkeeseen “Reilun markkinatalouden uudet pelisäännöt”.

6.000

Vapaus valita toisin ry. Hankkeeseen, jossa selvitetään perusturvan tason korottamisen toteuttamisvaihtoehtoja.

4.000

FM Päivi Uljas Projektin loppueränä Helsingin Yliopiston humanistisen tiedekunnan Suomen historian tutkimuksen laitoksella tehtävän väitöskirjan viimeistelyyn ja painatuskuluihin.

4.000

FM Eija Stark Helsingin Yliopiston humanistisen tiedekunnan kulttuurien tutkimuksen laitoksella (folkloristiikka) tekemänsä väitöskirjan loppuunsaattamiseen. Työn aihe on “Köyhyyden perintö. Tutkimus kansanomaisen ajattelun sisällöistä ja muutoksista suomalaisissa sananlaskuissa ja elämäkerta – aineistoissa.”

2.500

KTM Jenni Kellokumpu Väitöskirjaopintoihin liittyvään tutkijavierailuun London School of Economics and Political Science:ssa.

4.000

VTK Juha Mikkoselle (EAPN-Fin) Tutkimushankkeeseen “Pienituloisten nuorten elämänlaatu ja arjen selviytymiskeinot”.

10.000

Vuosi 2010 yhteensä

534.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2009 Työväen Sivistysliitto ry. Kahteen kirjaprojektiin, kahteen koulutustapahtumaan ja alueelliseen seminaarisarjaan.

61.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Jatkorahoitusta hankkeeseen “Talous, työelämä ja ilmastonmuutos”.

28.500

Kalevi Sorsa -säätiö Vuoden 2009 kuluihin kolmeen hankkeeseen, jotka ajoittuvat vuosille 2009 – 2011.

20.000

Vasemmistofoorumi ry. Hankkeeseen “Poliittisen subjektiviteetin rakentaminen”.

12.000

Suomen Kuluttajaliitto “Puhutaan velkaantumisesta” – hankkeen toisen osan toteuttamiseen.

10.000

Timo Soukola Teoksen “Animal spirits. How human psychology drives the economy” suomentamiseen.

6.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Neljään hankkeeseen, joista pysyvät kohteet ovat talouskehityksen analysointi- seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja Yhteiskunta -lehden toimittaminen ja kehittäminen.Projektiluontoiset tutkimusteemat ovat: “palkkapaineet ja työmarkkinainstituutiot” ja “heijastuuko kilpailu hyvätuloisista kuntatalouteen”.

150.000

Työväen Sivistysliitto ry. Seminaari- ja luentohankkeisiin, kirjan kustantamiseen sekä tilaisuussarjoihin “palkansaajakotitalouksien asema muuttuvassa taloustilanteessa” ja “yhteiskuntapolitiikan suunta”.

100.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Seminaari- ja koulutushankkeeseen “Talous, työelämä ja ilmastonmuutos”.

50.000

Kalevi Sorsa -säätiö “Osaamisyhteiskunta kaikille” – hankkeeseen, “Oikeudenmukainen verotus” -projektiin sekä vero- ja finanssiprojektiin.

70.000

Vasemmistofoorumi ry. Hankkeeseen “Yhteiskunnallisen asiantuntijuuden kehittäminen”.

40.000

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen projektiryhmä Matalapalkkatuen työllisyysvaikutusten jatkotutkimukseen.

20.000

Tampereen yliopiston Taloustieteiden laitos Tutkimushankkeeseen “Politiikan valintojen vaikutus taloudelliseen valtaan – tuloerojen kehitys Suomessa”.

20.000

Turun Yliopiston Taloustieteen laitos Pitkän aikavälin ennustemallin kehittämistä koskevaan tutkimusprojektiin.

20.000

Syfo Oy Toiminnan käynnistysvaiheen kuluihin.

20.000

STS-Pankkikilta Toiminta-avustus.

2.500

FM Päivi Uljas Väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen.

9.000

VTM Teemu Turunen Väitöskirjatyön jatkamiseen.

9.000

FT Anna Kontula Täydentävänä rahoituksena tutkimukseen harmaasta työstä rakennusalalla.

2.000

Vuosi 2009 yhteensä

650.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2008 Palkansaajien Tutkimuslaitos Viiteen hankkeeseen. Pysyvät hankkeet olivat talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyö sekä Talous ja Yhteiskunta -lehden toimittaminen ja kehittäminen.Projektiluontoiset tutkimusteemat olivat: “Palkkapaineet ja työmarkkinainstituutiot”, “Yrityskauppojen vaikutus yksilöiden työllisyyteen ja palkkatasoon” sekä “Työllisyys ja lastenhankintapäätökset työpaikan pysyvän menetyksen jälkeen”.

152.000

Työväen Sivistysliitto ry. Kolmeen hankkeeseen- “kuntatalouden tulevaisuus ja palkansaajaehtoista yhteiskuntapolitiikkaa”
– “Talouskasvun hedelmät” – teoksen jatkohyödyntämiseen
– kirjahankkeeseen “Oikeudenmukaiseen kasvuun”

110.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Seminaari- ja koulutushankkeeseen “Terveys ja hyvinvointi”.

38.000

Kalevi Sorsa -säätiö Tutkimushankkeen “Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus” jatkorahoitukseen.

48.000

Vasemmistofoorumi ry. Tiedotus- ja julkaisutoimintaan teemana työn ja toimeentulon uudet muodot sekä “Vasemmiston vaihtoehdot” – tutkimusohjelman jatkamiseen.

32.000

Suomen Kuluttajaliitto Eettisen kuluttamisen puhelinneuvonnan toteuttamiseen.

20.000

Työläisnuorten Tuki ry. Vuosina 2008-2010 toteutettavaan “Nuori Talous” – projektiin, jonka kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevat nuoret.

10.000

Sos. dem. Työväentalojen liitto Taloudellisen osaamisen vahvistamiseen tarkoitettuun seminaariin.

2.500

SYFO Oy Toiminnan käynnistämiseen. Yhtiö on perustettu edistämään yleishyödyllistä ja sosiaalista yritystoimintaa sekä yhteisötaloutta Suomessa.

20.000

Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkimukseen “Parantaako työtyytyväisyys tuottavuutta”.

20.000

STS-Pankkikilta Toiminta-avustus.

2.500

FM Päivi Uljas Väitöskirjatutkimuksen jatkamiseen.

8.000

Professori Juho Saari & työryhmä Kirjahankkeen “Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus” käynnistämiseen.

10.000

VTM Teemu Turunen Väitöskirjatyön jatkamiseen.

6.000

Työväen Sivistysliitto ry. “Oikeudenmukaiseen kasvuun” – nimisen kirjan tuottamiseen, aluetalouskoulutukseen sekä palkansaajiin kohdistuvaan talous- ja tulevaisuuskoulutukseen.

60.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Koulutus- ja seminaarihankkeeseen “Terveys- ja hyvinvointi”.

30.000

Kalevi Sorsa -säätiö Käynnistysavustuksena yhteistyössä Palkansaajien Tutkimuslaitoksen kanssa toteutettavaan projektiin “Oikeudenmukaiseen verotukseen”.

20.000

Vasemmistofoorumi ry. “Immateriaalinen tuotanto ja luokkasuhteet”-hankkeeseen.

10.000

VTM Anu Suoranta Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitoksella valmistuneen väitöskirjan painokuntoon saattamiseen.

2.000

Vuosi 2008 yhteensä

601.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2007 Työväen Sivistysliitto ry. Kuntapalvelujen tuottamista koskevaan koulutukseen sekä palkansaajiin kohdistuvaan talous- ja tulevaisuuskoulutukseen

70.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Hankkeeseen “Paljonko on liikaa – kuinka paljon hyvinvointipalvelut oikeastaan meille maksavat”

35.000

Suomen Kuluttajaliitto Hankesuunnitteluun eettisen kuluttamisen puhelinneuvonnan käynnistämiseksi Suomessa

15.000

VTM Anu Suoranta Väitöskirjan, teemana “Säännöllisen epäsäännöllinen vajaatyö ja sukupuoli hyvinvointivaltioita edeltävissä työmarkkinakäytännöissä”, loppuunsaattamiseen.

6.000

Työväen Sivistysliitto ry. Talouspoliittisen keskustelun ja palvelujen tuottamisen edistämiseen ja sosiaali- ja tulonjakopoliittisen aineiston tuottamiseen sekä siihen liittyvän seminaarin järjestämiseen

70.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Koulutus- ja tiedotushankkeeseen “Paljonko on liikaa – kuinka paljon hyvinvointipalvelut oikeastaan meille maksavat?”

36.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Kahteen tutkimushankkeeseen ja kahteen pysyvään toimintoon, eli talouskehityksen analysointi-, seuranta- ja ennustetyöhön, Talous ja Yhteiskunta -lehden julkaisemiseen sekä työllisyyttä ja palvelujen kilpailuttamista koskeviin tutkimusprojekteihin

144.000

Prof. Roope Uusitalo/
Helsingin kauppakorkeakoulu ja tutkimusryhmä
Kansalaisten verotusta ja sosiaaliturvaa koskevaan tutkimukseen

20.000

Prof. Matti Viren/Turun yliopisto ja tutkimusryhmä Verotuksen työllisyysvaikutuksia käsittelevään tutkimukseen

20.000

Kalevi Sorsa -säätiö “Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus” -tutkimushankkeeseen

40.000

Vasemmistofoorumi ry. “Vasemmiston vaihtoehdot” -tutkimusohjelmaan

20.000

Suomen kuluttajaliitto ry. Tiedotus- ja koulutusprojektin “Miten säästää lääkekuluissa – kuluttajien tietoisuuden herättäminen” seminaarien ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen

9.000

STS-pankkikilta ry. Toiminta-avustus

2.500

MSc Tiina Ristikari Jatkorahoitusta ammattiyhdistysliikkeen suhtautumista maahanmuuttajiin käsittelevään väitöskirjahankkeeseen

8.200

VTM Tuomas Kosonen Väitöskirjaopintoihin liittyvään tutkijavierailuun University College Londoniin

3.000

VTT Marja-Liisa Halko ja työryhmä “Naiset, miehet ja talous” -kirjahankkeeseen

10.000

FM Päivi Uljas Väitöskirjatutkimuksen jatkamiseen

8.000

Vuosi 2007 yhteensä

516.700

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2006 Työväen Sivistysliitto ry. Alue- ja kuntatason vaikuttajien koulutukseen

62.000

VATT Valtion Taloudelliselle Tutkimuskeskukselle yhteistyössä rahoitettavaan tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään eläkkeelle siirtymisen päätöksentekoa kotitalouksissa

20.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Hankkeisiin “Tietotekniikka järjestöosaajan ja järjestötalouden avuksi” ja “Globaalin talouden muutosvoimat”

39.000

FT Titi Heikkilä “Talous hallintaan – miten opit hoitamaan raha-asiasi niin, että selviät elämässä” -kirjahankkeeseen

5.000

MSc Tiina Ristikari Ammattiyhdistysliikkeen suhtautumista maahanmuuttajiin käsittelevän väitöskirjatutkimuksen käynnistämiseen

6.000

TSL / Työryhmä Osarahoituksena teoksen “WAL-MART – the Face of Twenty-First Century Capitalism” kääntämis-, toimitus- ja painatuskustannuksiin

7.000

Suomen Kuluttajaliitto ry. Seminaarihankkeeseen “Itämeren alueen vastuulliset palvelumarkkinat”

12.000

Työväen Sivistysliitto ry. Talouspoliittisiin ja kuntataloutta käsitteleviin koulutus- ja tiedotusprojekteihin sekä yhteiskunnallisen tiedotus- ja koulutustoiminnan järjestämiseen

65.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Koulutus- ja tiedotushankkeeseen “Tietotekniikka järjestöosaajan ja järjestötalouden avuksi”

29.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Viiteen hankkeeseen- Voidaanko kokonaistyöllisyyttä parantaa julkisen työllisyyden avulla.
– Epämukavat työolot, työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot.
– Työttömyyskorvausten vaikutus työttömyyden kestoon.
– Talouskehityksen analysointi, seuranta ja ennustaminen.
– Talous & Yhteiskunta lehden julkaiseminen ja kehittäminen.

130.000

Prof. Markus Jäntti/Åbo Akademi ja työryhmä JUTTA-mikrosimulaatiomallin kehittämisen jatkamiseen

30.000

VTT Pentti Puoskari Palkansaajien vai työnantajan maksama eläke -tutkimushankkeen loppuunsaattamiseen

8.000

Prof. Pauli Forma/Turun yliopisto ja työryhmä Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan? -tutkimukseen

8.000

VTL Jouko Verho Työttömyyden kestoa käsittelevään väitöskirjatyöhön

8.000

FM Päivi Uljas Hyvinvointiajattelun läpimurtoa koskevan väitöskirjatutkimuksen tutkimussuunnitelman syventämiseen

4.000

STS-pankkikilta ry. STS-perinnetoiminnan tukemiseen

2.000

Vuosi 2006 yhteensä

435.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2005 Työväen Sivistysliitto ry. Talouspolitiikkaa ja aluetaloutta koskevien koulutusprojektien jatkamiseen

60.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Johtaminen ja talous järjestöhallinnossa -hankkeeseen

30.000

Kalevi Sorsa -säätiö Palkansaajien “think thank”-hankkeeseen

60.000

Kulttuurityö ry. Palkansaajien “think thank”-hankkeeseen

30.000

Tampereen yliopiston Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa -tutkimushankkeeseen

26.000

VTL Elisa Riihimäki Taloudellista integraatiota ja työn kysyntää käsittelevän väitöskirjatyön jatkamiseen

8.000

VTT Pentti Puoskari / PT Palkansaajien vai työnantajien maksama eläke -tutkimukseen

8.000

KTM Olavi Kettunen Maataloustulon laskentaperiaatteet ja niihin kohdistuva kritiikki -tutkimukseen

4.000

Työväen Sivistysliitto ry. Talouspoliittisen ja aluetaloudellisen keskustelun edistämiseen ja yhteiskunnallisen visiotyön koulutus- ja julkaisutoimintaan

56.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Johtaminen ja talous järjestöhallinnossa -hankkeeseen

27.000

Suomen Kuluttajaliitto ry. Kuluttajan käsikirjan julkaisemiseen

15.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Tuloveroalennusten ja pääomaverouudistuksen vaikutukset verotettaviin tuloihin -tutkimushankkeeseen

20.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Investoinnit, yritysten kannattavuus ja palkat -tutkimushankkeeseen

20.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Järjestäytymisasteen heilahtelua 1990-luvulla käsittelevään tutkimukseen

20.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talouskehityksen analysointiin, seurantaan ja ennustamiseen

25.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous & Yhteiskunta -lehden toimittamiseen

30.000

Kari Hämäläinen, Reija Lilja, Roope Uusitalo Kirjahankkeeseen “Työttömyys – mikrotason näkökulma”

40.000

KTM Matti Sarvimäki Väitöskirjatutkimukseen

8.000

Markku Vainio Australian työreformia koskevan aineiston kokoamiseen koulutustoiminnan käyttöön sekä artikkelisarjan kirjoittamiseen

2.000

STS-pankkikilta ry. STS-perinnetoiminnan tukemiseen

2.000

Vuosi 2005 yhteensä

491.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2004 Työväen Sivistysliitto ry. Syksyllä myönnetty apuraha alue- ja kuntatalouden koulutusprojektiin

30.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. “Työväen järjestäytyminen eilen ja tänään” -hankkeeseen (syksy 2004)

20.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos “Sosiaalisten verkostojen ja hyvinvointivaltion toiminta” -hankkeeseen

18.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos “Palkannousun normit” -hankkeeseen

18.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos “Nuoret ja sosiaaliturva” -hankkeeseen

18.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talouskehityksen analysointiin, seurantaan ja ennustamiseen

28.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous ja Yhteiskunta -lehden julkaisemiseen.

28.000

Heikki Taimio Julkisen talouden kilpailuttamista käsittelevään tutkimushankkeeseen.

12.000

Työväen Arkisto Historiaprojektiin liittyviin kustannuksiin

10.000

Kansan Arkisto Historiaprojektiin liittyviin kustannuksiin

4.000

Ossi Korkeamäki Väitöskirjan jatkotyöhön

5.000

Tauno Saarela Palkansaajaväestölle suunnattua taloudellista valistustoimintaa käsittelevästä tutkimuksesta

3.000

Työväen Sivistysliitto ry. Kahteen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta käsittelevään koulutusprojektiin

52.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. “Työväen järjestäytyminen eilen ja tänään” -hankkeeseen

24.000

Vuosi 2004 yhteensä

270.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2003 Työväen Sivistysliitto ry. Kahden seminaarin tukemiseen (talous ja hyvinvointivaltio).

15.000

Työväen Sivistysliitto ry. / Arbetarbladet Talousseminaari ABF/FSA-aktiiveille.

9.000

Työväen Akatemia Talouspoliittinen koulutus nuorille.

5.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. “Talous, demokratia ja vasemmiston haasteet” -koulutusprojektiin.

24.000

Elisa Riihimäki Väitöskirjatutkimus / aineiston hankinta

6.000

Työväen Sivistysliitto ry. “Kestävä hyvinvointi” -koulutusprojektiin.

46.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos “Taloudellinen syrjäytyminen” -tutkimushankkeeseen.

15.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos PT:n ennusteen kehittämiseen.

25.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos “Palkansaajanäkökulma makrotaloudellisessa tutkimuksessa” -tutkimushankkeeseen.

15.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos “Määräaikaisten työsuhteiden problematiikka” -tutkimushankkeeseen.

15.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous ja Yhteiskunta -lehden julkaisemiseen.

25.000

Ossi Korkeamäki Työvoiman kysyntää käsittelevän väitöskirjatutkimuksen jatkamiseen.

9.000

Professori Juha Siltala Tutkimuksen “Työelämän muutos hyperkilpailuun” jatkamiseen.

9.000

Silta ry. “Onko hyvinvointivaltion eetos ehtymässä” -seminaariin.

1.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. “Aatteet ja Vaatteet” -koulutushankkeeseen.

20.000

Vuosi 2003 yhteensä

239.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Euroa

2002 Palkansaajien Tutkimuslaitos “Taloudellinen syrjäytyminen” -tutkimushankkeeseen.

16.500

Palkansaajien Tutkimuslaitos PT:n ennusteen kehittämiseen.

32.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Paikallisen ja keskitetyn palkkaneuvottelun suhdetta käsittelevään tutkimushankkeeseen.

16.500

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous ja Yhteiskunta -lehden julkaisemiseen.

33.000

Työväen Sivistysliitto ry. Talous- ja yhteiskuntapoliittiseen koulutushankkeeseen.

52.900

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Hyvinvointiyhteiskunnan rakennetta koskevaan tiedotushankkeeseen “Rahanvallasta kansanvaltaan”.

30.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Koulutushankkeeseen.

20.000

Työväen Sivistysliitto ry. & Valistustyö ja Vapaa Kansanvalta ry. Koulutushankkeeseen.

34.000

Työväen Sivistysliitto ry. Jukka Pekkarisen toimittaman talouspoliittisen kirjan kustantamiseen.

5.000

STS-pankkikilta ry. Muistitieto-projektiin.

1.500

Vuosi 2002 yhteensä

241.400

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

2001 Suomen Kuluttajaliitto ry. Nuorten ylivelkaantumista käsittelevän projektin jatkamiseen.

120.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Taloudellista eriarvoisuutta koskevaan tutkimusprojektiin.

100.000

STS-pankkikilta ry. Muistitietokeräyksen valmisteluun.

20.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Laitoksen vuosittain tekemän talousennusteen kehittämistä varten.

200.000

Työväen Sivistysliitto ry. Talouden globalisaatiota käsittelevään koulutushankkeeseen.

250.000

Työväen Arkisto STS-pankin historiahankkeen valmistelutöihin, mm. henkilöarkistojen järjestämiseen.

150.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Rakenteellisen työttömyyden seurantaa ja mittaamista koskevaan tutkimukseen.

150.000

Kari Laitinen Suomi 2015 -kurssille osallistumisen kuluihin.

25.000

Prof. Markus Jäntti ja työryhmä Julkisen talouden mikrosimulaatiomallia koskevan tutkimushankkeen käynnistämiseen.

100.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous ja Yhteiskunta -lehden kehittämiseen.

150.000

Ossi Korkeamäki Työvoiman kysynnän vaikutuksia käsittelevään väitöskirjaan.

70.000

Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus “Labour Market Institutions and Employment” -kirjan julkaisemiseen.

40.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. “Euro tulee, oletko valmis” -koulutushankkeeseen.

100.000

Valistustyö ja Vapaa Kansanvalta ry. TSL:n ja SDP:n kanssa yhteistyössä toteutettavaan ympäristöpolitiikkaa, hyvinvointiyhteiskuntaa, Euroopan Unionia ja aluepolitiikkaa käsittelevään koulutushankkeeseen.

200.000

Helsingin Yliopiston Yhteiskuntahistorian laitos Ikääntyvien naisten toimeentulostrategioita käsittelevään tutkimushankkeeseen liittyvän seminaarin järjestämiseen.

30.000

Merja Leskinen Matka-apuraha osallistumiseen kansalaisjärjestöjen edustajana WTO:n ministerikokoukseen Dohassa, Qatarissa, liittyen TSL:n kanssa toteutettavaan talouden globalisaatiota koskevaan koulutusprojektiin.

20.000

Prof. B. Vivekanandan Suomen-vierailun tukemiseen.

10.000

Vuosi 2001 yhteensä

1.735.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

2000 Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous & Yhteiskunta -lehden julkaisemiseen.

200.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Laitoksen vuosittain tekemän talousennusteen kehittämistä varten.

75.000

Kuluttajatutkimuskeskus Jatkoapuraha “Sähköinen päivittäistavarakauppa ja kuluttajan muuttuva arki” -tutkimukseen

150.000

STS-pankkikilta ry. Entisten STS-pankin työntekijöiden syntymäpäivien muistamiseen ja ajasta ikuisuuteen siirtyneiden muiston kunnioittamiseen kukkalähetyksillä tai adresseilla.

2.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Tulonjakotutkimuksen jatkamiseen

100.000

Työväen Sivistysliitto ry. Palkansaajien taloudellista koulutusta koskevaan projektiin

150.000

Työväen Arkisto Arkistossa olevan tiedon tallentamiseen ja muistitietokeräyksen valmisteluun.

70.000

Kansan Arkisto Muistitietokeräyksen valmisteluun

30.000

Ralf Sund Sitran “Suomi 2015” -ohjelman kuluihin

25.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Palkansaajien taloudellista koulutusta koskevaan projektiin

150.000

Työväen Sivistysliitto Aluetalous ja globalisaatio -projektiin

150.000

Kiljavan opisto Koulutustoiminnan kehittämisprojektiin

50.000

Vuosi 2000 yhteensä

1.152.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

1999 Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous&Yhteiskunta-lehden julkaisemiseen

150.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Koulutushankkeeseen “Pinta ja mielikuva vaikuttamassa yhteiskunnan ja sen taloutta koskevassa viestinnässä”

27.000

Valt.lis. Unto Luukko Hakan historian kirjoittamiseen

40.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Tutkimushankkeeseen “1990-luvun syvä lama, tulonjako ja kulutuksen tasoittaminen” (Ilpo Suoniemi)

100.000

TAI-tutkimuslaitos/TKK Tutkimushankkeeseen “Henkilöstörahastojen toimivuus ja kannustevaikutukset”.

175.000

STS-pankkikilta ry. STS-pankin valokuva-arkiston järjestämiseen

18.000

Suomen Kuluttajaliitto ry. Nuorten ylivelkaantumista käsittelevään tutkimus- ja tiedotus- projektiin “Fyrkka – oma talous ojennukseen”.

195.000

Vuosi 1999 yhteensä

705.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

1998 Palkansaajien Tutkimuslaitos Tutkimus: “Tuloissa ja kulutuksessa mitatun eriarvoisuuden kehitys Suomessa 1971-95” (Ilpo Suoniemi)

150.000

Työväen Sivistysliitto ry. Talouspolitiikan vaihtoehdot-kirjan kustantamiseen

71.900

Työväen Sivistysliitto ry. Maapallon mitalla-kirjan kustantamiseen

51.900

Kuluttajatutkimuskeskus Tutkimus: “Sähköinen päivittäistavarakauppa ja kuluttajan arki” (vuodelle 1999)

150.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos Talous & Yhteiskunta-lehden kehittämiseen

50.000

Valt.lis. Unto Luukko Hakan historian kirjoittamiseen

30.000

Vasemmiston yhteistyöyhdistys Silta ry. Professori Amitai Etzionin Suomen vierailu

15.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. Koulutushankkeeseen “Valtiontalouden vaihtoehdot”

75.000

Vuosi 1998 yhteensä

571.900

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

1997 Palkansaajien Tutkimuslaitos Tutkimus: “Kulutuksen ja tulojen jakautuminen Suomessa” (Ilpo Suoniemi)

140.000

Kansan Arkisto Raittiusyhdistys Koiton historiaprojekti

20.000

Kansan Sivistystyön Liitto ry. EMU-koulutukseen

33.500

Työväen Sivistysliitto ry. EMU-koulutukseen

67.000

Työväen Arkisto Tuki vuosijuhlan yhteydessä

2.500

Vuosi 1997 yhteensä

263.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

1996 Palkansaajien Tutkimuslaitos EMU ja työehtosopimusjärjestelmä, (Tuovi Allen, yhteensä 110.000 mk)

70.000

VTT Juhana Vartiainen EMU ja työehtosopimusjärjestelmä

15.000

STS-Klubi Klubi-infon julkaisemiseen (yhteensä 15.000 mk)

5.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos 25-vuotisjuhlapäivien yhteydessä

10.000

Työväen Arkisto Vuosijuhlapäivän yhteydessä

1.000

Vuosi 1996 yhteensä

101.000

YHTEENSÄ 1990-1996

399.100

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

1995 Palkansaajien Tutkimuslaitos Suomen EU-jäsenyys ja maatalous-tuki, osa II (Markus Sovala)

80.000

Antti Marttinen Työntekijöiden tilinpäätösanalyysi

12.000

STS-Klubi Klubi-infon julkaisemiseen, varaus

10.000

Palkansaajien Tutkimuslaitos EMU-tutkimusvaraus vuodelle 1996

40.000

Vuosi 1995 yhteensä

142.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

1994 Palkansaajien Tutkimuslaitos Suomen EU-jäsenyys ja maataloustuki, osa I (Markus Sovala)

133.000

STS-Klubi Klubi-infon julkaisemiseen

12.000

Vuosi 1994 yhteensä

145.000

 

Vuosi

Saaja

Aihe

Mk

1993 STS-Klubi STS-pankin entisten työntekijöiden koulutuksen käynnistäminen

11.100

1990-92 Ei myönnettyjä apurahoja

0